-->
விற்பனை பத்திரம் மாதிரி Pdf

விற்பனை பத்திரம் மாதிரி Pdf

விற்பனை பத்திரம் மாதிரி Pdf  - விற்பனையாளர் தனது பத்திரத்தை முழு மனசோடு எழுதி தருவது ஆகும். இதில் வாங்குவோருக்கு முழு உரிமை  என்பது அர்த்தம் ஆகும்.
இதில் வாங்குவோர் முத்திரைத்தாள் கட்டணமும் பத்திர பதிவு கட்டணமும் செலுத்தி இருக்க வேண்டும். விற்பனையில் இரண்டு ரகம் உள்ளது. அது என்ன வென்று பார்ப்போம். விற்பனை பத்திரம் மற்றும் விற்பனை ஒப்பந்தம் என்று இரண்டு இருக்கிறது.
விற்பனை பத்திரம் மாதிரி Pdf


இதன் பத்திரத்தின் நகலை எடுத்து வைத்து கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கான வழிகறினர் இடம் சென்று அதன் கோரிக்கைகளை பார்த்து கொள்ளுங்கள்.