20 ரூபாய் பத்திரம் மதிப்பு

20 ரூபாய் பத்திரம் மதிப்பு

20 ரூபாய் பத்திரம் மதிப்பு - பத்திரம் நிறைய இருக்கலாம். ஆனால்  எந்த வகை சம்பந்தப்பட்டது என்று அறிதல் மிகவும் அவசியமாகும். ஒருவர் சொத்து எழுதி கூடுதல் கூட பத்திரம் மிகவும் அவசியமாகும்.

பத்திரம் வெறும் நிலத்திற்கே மட்டும் இல்லாமல் நாம் கடன் கொடுத்தால் மற்றும் வாங்கல் கூட use செய்யலாம். அது பத்திரத்திற்கு பத்திரம் மாறுபடும். அதன் விலை ரூபாய் 20, 50 மற்றும் 100 ரூபாய்களில் இருக்கிறது.

கணினி சிட்டா பெறுவது எப்படி 

சிட்டா அடங்கல் படிவம் 

அ பதிவேடு

20 ரூபாய் பத்திரம் மதிப்பு

அதன் மதிப்பு தோரயமாகத்தான் நாம் கணக்கிட முடியும் எவ்வளவு போகும் என்று. ரூபாய் 10000 இருந்து 5 லட்சம் போகலாம் 20 ரூபாய் பத்திரத்திற்கு. நீங்கள் அதனை முறையாக பரிசீல் செய்து அதன பின்னர் பாத்திரம் எழுதவும்.

PattaChitta 

Tnreginet

Eservices