-->
நில அளவை விண்ணப்பம் PDF

நில அளவை விண்ணப்பம் PDF

நில அளவை விண்ணப்பம் PDF - நில அளவை விண்ணப்பத்தை இந்த இணையதளத்தில் பதிவு இறுக்கம் செய்யலாம். ஆனால் அதற்கான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எல்லாம் படித்துவிட்டு நீங்கள் அப்ளை செய்யலாம் என்று pattachitta.co.in.

நில அளவை விண்ணப்பம் PDF


என்னென்ன இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் கீழே காணலாம்.

1. பயிற்றி யின் போது 30, 000 வசூலிப்பார்கள். அதை எக்காரணத்தை கொண்டும் திரும்ப பெற மாட்டாது.

2. பயிற்றியாளர் 50 வயது மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

3. டிப்ளமோ படித்து இருக்க வேண்டும்.

4. மேலே உள்ள அனைத்து கோரிக்கைகளும் கட்டாயம் அவசியம் ஆகும்.