-->
வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம் மாதிரி pdf

வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம் மாதிரி pdf

வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம் மாதிரி PDF, வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம் Rental Agreement format in Tamil - வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம் 2021 download தரை தமிழ் என்பது கடை முதலாளி இடமிருந்து வாடகைக்கு ஒப்புதல் பெறும் பத்திரம் வாடகை ஒப்புதல் பத்திரம் ஆகும். அதாவது, நபர் 1 ஆனவர் நபர் 2 க்கு தனது கடை அல்லது உணவகத்தை  குறிப்பிட்ட தொகைக்கு முன்பணம் மற்றும் மாத வாடகைக்கு பொது நபர்களின் முன்னிலையில் கையெழுத்து இட்டு ஒப்பந்தம் பெற்று கொள்வது.

வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம் மாதிரி pdf


   (உதாரணமாக, முன்பணம் 50,000 ரூபாய் வட்டி இல்லாமலும் மேலும் கடை அல்லது உணவகத்தின் வாடகை மாதத்திற்கு 7,000 ரூபாயும் என முடிவு செய்த பிறகு ஒப்பந்தத்தை பெற்று கொள்வது)

மேலும், கடை முதலாளி குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுடன் மட்டுமே கடையை வாடகைதாரருக்கு கொடுப்பார்.

அடங்கல் சான்று 

தமிழ்நாடு இ சர்விஸ்

fb page