பதிவு செய்யாத பத்திரம்

பதிவு செய்யாத பத்திரம் - பதிவு செய்யாத பத்திரங்கள் ஏராளமாக இங்கே குவிந்த வண்ணம் உள்ளது. அரசாங்கம் அதற்காக அவர்கள் வேலையை செய்து கொண்டே தான் வருவார்கள்.

பதிவு செய்தால் தான் நாம் எதோ ஒன்றோ செய்ய முடியும். உதாரணமாக நாம் உயில் எழுதுவது மற்றும் இதர வேலைகளை நம்மால் கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது. அதற்கு பதிவு செய்தல் நமக்கு பிரச்சனை எதுமே இல்லை என்பதே உண்மை.

பதிவு செய்யாத பத்திரம்


இந்த இணையதளம் அணைத்து விதமான பட்டா மற்றும் சிட்டா விவரங்களை கொடுத்து வருகிறது. உங்களுக்கு ஒருவேளை எதாவது செய்தி வேண்டுமாயின் தயவுசெய்து எங்கள் அட்மின் யை காண்டாக்ட் செய்யுங்கள். உங்கள் கேள்விக்கான பதிலை உடனே தருவார்கள்.

கூட்டு உயில் 

அடங்கல் 

பட்டா பெரும் முறை 

Fb