-->
தான பத்திரம், தானப் பத்திரம்

தான பத்திரம், தானப் பத்திரம்

தான பத்திரம் - தானப் பத்திரம் மாதிரி, தான செட்டில்மெண்ட் மாதிரி PDF கட்டணம், தான பத்திரம் எழுதுவது எப்படி கட்டணம் என்பது பற்றி இங்கே பாப்போம். தானப்பத்திரம் என்றால் என்ன ? தனது சொந்தத்துக்குள்ளே நடக்கும் இடம் ,மற்றம் தான பத்திரம் ஆகும். அதாவது அதை நாம் விற்பனை  முடியாது. சகோதரனுக்கோ அல்லது சகோதரிக்கோ நீங்கள்  வழங்கினால் அது தான பத்திரம் ஆகும்.


இதற்கு முத்திரை  குறைந்த செலவில் முடியும். ஒரு சில நேரத்தில் முத்திரை தாள் கட்டணம் பெற பட மாட்டாது. நீங்கள் எந்த கேள்விகள் இருந்தாலும் pattachitta.co.in அணுகவும்.

தமிழ் நிலம் 

ஈசி பட்டா

கிராம நத்தம்