பழைய பட்டா எடுப்பது எப்படி, வாங்குவது எப்படி, பார்ப்பது எப்படி

பழைய பட்டா  எடுப்பது எப்படி, பழைய பட்டா எண், பழைய பட்டா எண், பட்டா வாங்குவது எப்படி, பட்டா பார்ப்பது எப்படி, பட்டா சிட்டா எப்படி பார்ப்பது – Here we will go to tell for how to recover old patta. Some peoples are did not know how to get from old patta on internet or village office. This website is give information’s from all patta details. In addition we will follow our guide to help.

PALAYA PATTA EDUPATHU EPPADI

·        First going to Tashildhar

·        Then you can give pattas Xerox copy.

·        If you know patta number, the work is simplified for you.

·        And going to pay money in Bank (The money is variation for all banks)

·    Finally it will handle VAO. 

1. கிராம நத்தம் பட்டா சிட்டா  

2. வில்லங்கம் பட்டா

3. பட்டா எண் அறிவது எப்படி 

For doubts – eservices.tn.gov.in

Links

Home page