நில உரிமை விபரங்கள் இ.எண் 10(1) பிரிவு

நில உரிமை விபரங்கள் இ.எண் 10(1) பிரிவு - இந்த இணையத்தளத்தில் எந்த பட்டா கேள்விகள் எழுப்பலாம். நில  உரிமை என்பது ஒருவருக்கு சொந்தமான நிலமோ அல்லது பட்டாவோ அவர்களுடையது. உங்களுக்கு நிலா உரிமை பற்றிய சந்தேகங்களுக்கு கீழே உள்ள ஒரு எடுத்துக்காட்டை பாகவும். அதில் ஒருவருக்கு சொந்தமான நிலத்தின் அளவீடு, பெயரை காணலாம். 

Nila urimai vibarangal E.enn 10 (1) pirivu

Official link – check here

Links

வில்லங்க சான்று திருத்தம் 

பட்டா எண் 

Pathivuthurai

Patta chitta