பதிவுத்துறை EC Tamil | பத்திர பதிவு துறை

பதிவுத்துறை EC Tamil ( TN Pathivu thurai Ec ), பத்திர பதிவு துறை rti தமிழ்நாடு – Here this Ec is referred to as tnreginet web portal. Now all peoples can register our land and getting their documents. It is also called as inspector General of registration. Here this web portal will give ideas for Pathivuthurai. The peoples who are like or visit official portal please follow our guide to help you. The official should be working all days. But the offline offices are working 5 days per week. the Saturday and Sunday should be an holidays. So the entire peopels can carefully to access official and Non official. 

வில்லங்கம் பட்டா 

பட்டா சிட்டா பாக்கணும் 

பட்டா வாங்க ஆகும் செலவு 

1.      Guide line search

பதிவுத்துறை EC Tamil

2.      Jurisdiction

3.      Login

Go to tnreginet.gov.in

Links

Patta chitta

Patta Survey number