வில்லங்க சான்று திருத்தம்

வில்லங்க சான்று திருத்தம் - Villanga saanru thirutham – If your encumbrance certificate was mistake, here to be correct. Maximum a land owner name or assets name were as wrong. So peoples could know how to correct EC. And the cost is from Just 100 rupees.

You can download Tamil or English format. In addition you were applied courier also. In 1975 to 1986 patta and others have uploaded directly at sub registry office. 1986 to till 2021 years, all data will be updating from computer. EC certificate is now available from online. For any doubts regarding this page please feel free to mail us. Our admin mail ID were having updating our contact page.

வில்லங்க சான்று திருத்தம்

Official link – ecview

Links

பத்திரம் ஈசி பார்ப்பது எப்படி 

பழைய பட்டா எண் 

நில உரிமை விபரங்கள் 

பதிவுத்துறை EC