-->
நில அளவை மற்றும் பதிவேடுகள் துறை

நில அளவை மற்றும் பதிவேடுகள் துறை

நில அளவை மற்றும் பதிவேடுகள் துறை - நிலம் மற்றும் அதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தையும் இந்த பதிவேடு உபயோகிக்கிறது. மேலும் ஒவ்வொரு கிராமம் மற்றும் நகரம் விவரங்களையும் இது சேமிக்கிறது.

நில அளவை மற்றும் பதிவேடுகள் துறை


1. புலப்படம் 

2. பட்டா சிட்டா 

3. வரைபடம் 

4. Fmb ஸ்கெட்ச் 

5. நத்தம் ஆவணங்கள் 

6. கணினி மயமாக்கல் 

7. நத்தம் 

இதன் விவரங்களை அனைத்தையும் இந்த நில அளவை பதிவேடுகள் தருகிறது. மேலும் அதன் லிங்க் ஒவ்வொரு பக்கங்களில் இருக்கிறது. அதனை கிளிக் செய்து தேவைகளை படித்து கொள்ளுங்கள்.

Fb பேஜ்