-->
நத்தம் நிலவரி திட்ட தூய அடங்கல் பதிவேடு

நத்தம் நிலவரி திட்ட தூய அடங்கல் பதிவேடு

நத்தம் நிலவரி திட்ட தூய அடங்கல் பதிவேடு – It was a 30th district of Tamilnadu state. And this district has 18 lakhs populations’. If you want more details about the district go to check URL i.e. Krishnagiri.nic.in.

நத்தம் நிலவரி திட்ட தூய அடங்கல் பதிவேடு


Taluk wise

·        Anchetty

·        Bargur

·        Denkanikotta

·        Hosur

·        Krishnagiri

·        Pochampalli

·        Shoolagiri

·        Uthangarai

How to do get patta Number or View other details in your Land

·        First click your Taluk.

·        For Example you have to click Anchetty Taluk like this image

·        And choose Taluk

Go to Official Link: Eservices

Reference links

Patta matram

Tnreginet

Patta vanguvathu eppadi