பட்டா வாங்குவது எப்படி, காலி மனை, கூட்டு பட்டா, இலவச வீட்டு மனை

பட்டா வாங்குவது எப்படி, காலி மனை, கூட்டுப் பட்டா வாங்குவது எப்படி, இலவச வீட்டு மனை வாங்குவது எப்படி புறம்போக்கு நிலத்தில், வீட்டு பட்டா பார்ப்பது எப்படி, தனி பட்டா வாங்குவது எப்படி – If TN visitors who are looking Tamil version on this site please choose or translated this page. Generally, the people have bought a land. But the patta name and other details which are filling via online way. So the people who are confusing to apply patta and chitta. Let’s now come to the point of chitta details. Here we have updated both languages like a Tamil and English. If you will choose Tamil please select our home page. If you will choose English, please go to follow below pages. Here more number of questions users can asked. We will list out what questions are asking by users. If didn't know How to get patta please follow our steps to get easily. This PattaChitta.Co.in website is only provided details of patta apart from Tnreginet.gov.in. Here we will give most information from official like a Eservices. And this website is show information s clearly at home page. 
தனி பட்டா வாங்குவது எப்படி 
ஒருவேளை கூட்டுப்பட்டாவில் இருந்தால் தனி பட்டாவாக கண்டிப்பாக மாற்ற வேண்டும். உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையென்றால் தனி பட்டாவாக மாற்றலாம். 

பட்டா வாங்குவது எப்படி

·        The visitors are please choose eservices.tn.gov.in
eservices.tn.gov.in

·        Click view ownership of land ownership

·        Choose your district

·        Enter Circle
·        Enter Village
·        And enter survey number
·        Finally submit.