-->
நில விவரம் பார்வையிட

நில விவரம் பார்வையிட

நில விவரம் பார்வையிட - அரசு மக்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருகின்றது. அது மக்கள் நன்றாக எடுத்து கொண்டால்  என்று எதிர் பார்க்கபடுகிறது.

நமக்கு தற்பொழுது பட்டா அல்லது சிட்டாவை எடுப்பது  தகவல்களை இப்பொது  செலவில்லாமல். அரசு புரோம்போக்கு நிலங்களை பார்வையிட ஒரு  போதுமானதாக இருக்கும்.

பத்திர பதிவு புதிய கட்டணம் 

பட்டா இருக்கு பத்திரம் இல்லை 

அரசு புறம்போக்கு நில விவரம் பார்வையிட


முதலில் நீங்கள் Eservices சைட் ற்கு சென்று அதில் உங்கள் மாவட்டம் போன்ற பிற தகவல்களை பூர்த்தி செய்யுங்கள். முக்கியமாக உட்ப்பிரிவு என்ன மற்றும் சர்வே எண் தெரிந்து இருக்க வேண்டும்.

Patta Chitta 

Tnreginet 

Tamil Nilam