-->
உயில் என்றால் என்ன

உயில் என்றால் என்ன

உயில் என்றால் என்ன - உயில் என்பது நமக்கு பிறகு யாருக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை எழுத்து பூர்வமாகவும் மற்றும் தகுந்த சாட்சியுடன் எழுதி தருவது உயில் எனப்படும். மேலும் அதனை பாதுகாப்பாக வைக்க ஒரு நல்ல வக்கீலை நாடி தகுந்த முத்திரையுடன் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் சேமித்து வைப்பது இன்னொமொரு கடமையாகும்.

அத்தகைய உயிலை சமாளிப்பது தான் இன்றயை சூழ்நிலையில் இருக்கும் சவாலே என்று தான் கூற வேண்டும். ஒருவேளை உயில் எழுதவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு மகன்கள் இருக்குமாயின் அவர்கள் பிரித்து கொள்ளலாம். குறிப்பாக பொதுவாக அனைவர்க்கும் சம பாகம் கொண்ட சொத்துக்களை பிரித்து கொள்ள வேண்டும்.

உயில் என்றால் என்ன


ஒருவேளை ஒருவரிடம் பத்திரம் மட்டுமே இருக்குமாயின் அவர்களுக்கு மொத்த சொத்தும் சேராது. மாறாக அனைவர்க்கும் உரிமை மற்றும் சம பாகம் உண்டு.

அப்படி இல்லையென்றால் அதில் ஒருவர் கோர்ட்டில் கேஸ் போடலாம். கோர்ட்டும் அதற்கு முக்கியத்துவம் தரும். இறுதியாக பாகப்பிரிவினை என்ற முறையில் தான் அந்த சொத்தானது செல்லும்.

உயில் எழுத தேவையான ஆவணங்கள் 

போலி உயில் 

Fb பேஜ்