-->
பட்டா செல்லுமா பத்திரம் செல்லுமா

பட்டா செல்லுமா பத்திரம் செல்லுமா

பட்டா செல்லுமா பத்திரம் செல்லுமா - இரண்டும் தான் முக்கியம். ஆனால் இந்த கேள்விக்கு பதில் பட்டா தன ரொம்ப முக்கியம். அதற்கான விளக்கத்தை நம் பின் வருவனவற்றுள் காணலாம்.

பட்டா தான் மிக மிக முக்கியம். ஏனென்றால் பட்டா என்பது நிலத்தின் உரிமையாளர் பெயரிலே இருக்கும். அதற்கு அரசு ஆணையரிடம் பெறப்படும்.

பட்டா செல்லுமா பத்திரம் செல்லுமா


பத்திரம் என்பது தனி நபர் சாட்சியிடன் அந்த இடம் அவர்கட்குரியது என்பர். இருந்தாலும் அதற்கு சொத்து வேண்டும். மற்றும் தாய் பாத்திரமும் வேண்டும். இவை இல்லை எனில் நாம் விற்கவோ அல்லது வேறு ஏதாவது கூட செய்ய முடியாது.

Official - Eservices

பட்டா பெறுவதற்கான விபரம் 

புல எண் பார்ப்பது எப்படி