-->
நிலத்தின் மதிப்பு

நிலத்தின் மதிப்பு

நிலத்தின் மதிப்பு, நிலத்தின் அரசு மதிப்பு - ஒருவருடைய நிலத்தின் முத்திரைத்தாள் வாங்கும் முன்னாடி நிலத்தின் வழிகாட்டு மதிப்பை கணக்கிடுவர். அது மிகவும் அவசியமாகும்.

நம் portal இல் ஏற்கனவே இதை பற்றிய செய்திகள் கொடுத்துளோம். ஒருவருடைய நிலத்தை விற்பதற்கோ அல்லது அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள நமக்கு வழிகாட்டி மதிப்பை கணக்கிடுவது அவசியமாகும். தற்போது அதற்கு நீங்கள் எந்த அளவழகுதற்கும் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று தான் கூற வேண்டும்.

நிலத்தின் மதிப்பு


உங்கள் சொந்த ஊரின் தெரு முதற்கொண்டு மதிப்பை கணக்கிடலாம். அதற்கு நீங்கள் tnreginet வெப்சைட் ற்கு சென்று login செய்யுங்கள். 

மேலும் விவரங்களுக்கு,

வழிகாட்டு மதிப்பு 

பத்திர பதிவுத்துறை