வில்லங்க சான்றிதழ் பெற தேவையான ஆவணங்கள்

வில்லங்க சான்றிதழ் பெற தேவையான ஆவணங்கள் - Villanga saanrithal pera thevayana aavanangal – The Pattachitta.co.in website will help to serve informations for Encumbrance certificate here. TN peoples could not know how to get villangam and other details about the villangam.

Patta chitta web portal will serve any patta news on shortly. And you will be paid 10 rupees for each year to be getting EC on internet. Maybe the amount will vary for areas to areas.

Villanga saanrithal pera thevayana aavanangal

Needs for applying Villangam

·        Patta Number

·        Survey Number

·        Patta registry

Chennai

Coimbatore

Cuddalore

Madurai

Salem

Thanjavoor

Tiruchi

Tirunelveli

Vellore

For More information about this doubt go to tnreginet Ec page

And you can go to ask your sub registry office. Now the systems were having totally changed. In addition, we list out district wise villangam on below pages.